รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ


คณะบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Management of Technology) Vanderbilt University, สหรัฐอเมริกา  
  • Master of Science (Management) North Carolina State University, สหรัฐอเมริกา 
  • Bachelor of Science (Computer Science) University of Miami, สหรัฐอเมริกา 

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
  • กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ อนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  • คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์