สารนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในโอกาสที่กระผมและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับพระมหา กรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรรมการ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้ดำเนินงานร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ประเภทผู้บริหาร ประเภทคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์โดยตำแหน่งมาครบ ๑ ปีเต็ม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สานต่อภารกิจ ของสภามหาวิทยาลัยชุดก่อนหน้านี้ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับคณบดีและ ผู้อำนวยการสำนัก ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวทาง การสร้างความมีส่วนร่วมของประชาคมในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเยี่ยมส่วนงานต่าง ๆ ในทุก วิทยาเขต เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรค รวมถึง ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งภายใต้ความร่วมมืออย่างดียิ่งของทุกส่วนงานและบุคลากร ทุกฝ่าย ได้มีส่วนสร้างสรรค์ความคิดความเข้าใจร่วมกัน ในขณะที่สภามหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ มาอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลงานด้านการบริหารงานประจำในความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาเป็นหลัก ตามรายงานผลการดำเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะ ๙ เดือน เมษายน-ธันวาคม ๒๕๖๐ (เก้าเดือน ก้าวหน้า)

เอกสารประกอบ

รูปอื่น ๆ เพิ่มเติม