พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ


28 มีนาคม 2495 – 11 ธันวาคม 2495

พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ นามเดิม เหลียง สุนาวิน เกิดเมื่อ พ.ศ. 2437 จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ เข้ารับราชการในกองทัพเรือตั้งแต่ พ.ศ. 2459 ได้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการโรงเรียนนายเรือ และตำแหน่งสุดท้ายในราชการทหารคือผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฝ่ายทหารเรือ พ.ศ. 2477 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2478 ได้ย้ายราชการฝ่ายพลเรือน สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นข้าหลวงประจำจังหวัดชุมพร จังหวัดปัตตานี และจังหวัดพระนครธนบุรีตามลำดับ

พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร จึงดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2495 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2496