ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

นางสุขวิมล ช่างชำนิ

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

งานบริหารและการประชุม

นางสาวสุปราณี เทียนเล็ก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสายชล พรมหมื่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นายกฤชณัฐฐ์ คะมะโน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางอัจฉรา สมกำเนิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวขนิษฐา เสนางคนิกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานสรรหา ติดตามและประเมินผล

นางสาวชานิสรา หอมหยก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุชาดา พุฒตาล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายพงศกร รุ่งกำจัด

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวพรปวีณ์ เขียวงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ