ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

งานประชุม

นางสาวสายชล พรมหมื่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุปราณี เทียนเล็ก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นายกฤชณัฐฐ์ คะมะโน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานประสาน ติดตาม และประเมินผล

นางสุขวิมล ช่างชำนิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวชานิสรา หอมหยก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุชาดา พุฒตาล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ

นางสาวขนิษฐา เสนางคนิกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางอัจฉรา สมกำเนิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิศานาถ แดงนก

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอนงค์ เทศิลปโชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป