ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

นางสุขวิมล ช่างชำนิ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

งานการประชุม

นางสาวสายชล พรมหมื่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุปราณี เทียนเล็ก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นายกฤชณัฐฐ์ คะมะโน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานประสาน ติดตาม และประเมินผล

นางสุขวิมล ช่างชำนิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวชานิสรา หอมหยก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุชาดา พุฒตาล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ

นางอัจฉรา สมกำเนิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวขนิษฐา เสนางคนิกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอนงค์ เทศิลปโชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิศานาถ แดงนก

นักวิชาการเงินและบัญชี