รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน

พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน

(ครั้งที่ 1) 10 มีนาคม 2485 – 24 กรกฎาคม 2487
(ครั้งที่ 2) 2 สิงหาคม 2487 – 17 กรกฎาคม 2488

นายทวี บุณยเกตุ

(ครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2488 -17 กันยายน 2488
(ครั้งที่ 2) 24 มีนาคม 2489 – 8 มิถุนายน 2489
(ครั้งที่ 3) 11 มิถุนายน 2489 – 21 สิงหาคม 2489

พระยาอรรถการีย์นิพนธ์

17 กันยายน 2488 – 24 มกราคม 2489

พระยาอัชราชทรงสิริ

2 กุมภาพันธ์ 2489 – 18 มีนาคม 2489

นายจรูญ สืบแสง

24 สิงหาคม 2489 – 30 พฤษภาคม 2490

พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม

31 พฤษภาคม 2490 – 8 พฤศจิกายน 2490

พันตรี ควง อภัยวงศ์

11 พฤศจิกายน 2490 – 21 พฤศจิกายน 2490

หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร

(ครั้งที่ 1) 22 พฤศจิกายน 2490 – 6 กุมภาพันธ์ 2491
(ครั้งที่ 2) 22 กุมภาพันธ์ 2491 – 7 เมษายน 2491

พระยา พนานุจร

15 เมษายน 2491 – 29 พฤศจิกายน 2491

พระช่วงเกษตรศิลปการ

(ครั้งที่ 1) 30 พ.ย. 2491–24 กุมภาพันธ์ 2492
(ครั้งที่ 2) 28 มิถุนายน 2492–28 พฤศจิกายน 2494

พลเอก เกาเพียรเลิศ บริกัณฑ์ยุทธกิจ

29 พฤศจิกายน 2494 – 5 ธันวาคม 2494

จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล

8 ธันวาคม 2494 – 24 มีนาคม 2495

พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ

28 มีนาคม 2495 – 11 ธันวาคม 2495

จอมพล ผิน ชุณหะวัณ

(ครั้งที่ 1) 12 ธันวาคม 2496 – 25 กุมภาพันธ์ 2500
(ครั้งที่ 2) 31 มีนาคม 2500 – 16 กันยายน 2500

นายวิบูลย์ ธรรมบุตร

(ครั้งที่ 1) 23 กันยายน 2500 – 26 ธันวาคม 2500
(ครั้งที่ 2) 1 มกราคม 2501 – 20 ตุลาคม 2501

นายสวัสดิ์ มหาผล

10 กุมภาพันธ์ 2502 – 26 สิงหาคม 2502

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

2 กุมภาพันธ์ 2502 – 8 ธันวาคม 2506

จอมพล ถนอม กิตติขจร

9 ธันวาคม 2506 – 29 สิงหาคม 2515

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์

(ครั้งที่ 1) 30 สิงหาคม 2517 – 29 สิงหาคม 2519
(ครั้งที่ 2) 30 สิงหาคม 2519 – 29 สิงหาคม 2521
(ครั้งที่ 3) 30 สิงหาคม 2521 – 29 สิงหาคม 2523

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

30 สิงหาคม 2529 – 29 สิงหาคม 2531

ศาสตราจารย์พิเศษ ประยูร จินดาประดิษฐ์

(ครั้งที่ 1) 30 สิงหาคม 2531 – 29 สิงหาคม 2533
(ครั้งที่ 2) 30 สิงหาคม 2533 – 29 สิงหาคม 2535

ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี

(ครั้งที่ 1) 30 สิงหาคม 2535 – 29 สิงหาคม 2537
(ครั้งที่ 2) 30 สิงหาคม 2537 – 29 สิงหาคม 2539

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์

(ครั้งที่ 1) 30 สิงหาคม 2539 – 29 สิงหาคม 2541
(ครั้งที่ 2) 30 สิงหาคม 2541 – 29 สิงหาคม 2543
(ครั้งที่ 3) 30 สิงหาคม 2543 – 29 สิงหาคม 2545

อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด

10 ตุลาคม 2549 – 16 ตุลาคม 2551

ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์

(ครั้งที่ 1) 7 พ.ย. 2551 – 6 พ.ย. 2553
(ครั้งที่ 2) 7 พ.ย. 2553 – 6 พ.ย. 2555
(รักษาการ) 7 พ.ย. 2555 – 6 พ.ย. 2556

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

11 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน