รายละเอียดการติดต่อสภา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-942-8145 ภายใน 644901-04
โทรสาร: 02-942-8145
อีเมล์: kucouncil@ku.ac.th