คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน