รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Horticulture) Oregon State University, สหรัฐอเมริกา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  • ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

  • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
  • รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย