เกี่ยวกับสำนักงานสภา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยจัดตั้งสำนักงานสภาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อทำหน้าที่รองรับภารกิจของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น และรองรับการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2543 ประกอบมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จึงให้จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในที่ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งงานภายในออกเป็น 3 งาน ได้แก่

1. งานบริหารและธุรการ

2. งานประชุม

3. งานประสาน ติดตามและประเมินผล


ทั้งนี้สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

2. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและประสานงานในการประชุมของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้กระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

3. รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยและการสรรหาผู้บริหารหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ภายใต้อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

4. ศึกษา วิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่อง เพื่อเสนอบรรจุวาระการประชุมหรือเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนำไปปฏิบัติ และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย

6. ประสานงานจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของสภามหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม

7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเสนอร่างนโยบายในการดำเนินงานสำหรับช่วงต่อไปเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

8. รวบรวม จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ได้รับทราบ

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย