ปริญญากิตติมศักดิ์

Shop product image!

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Shop product image!

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
Shop product image!

นายจตุพร บุรุษพัฒน์


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Shop product image!

นายทวีศักดิ์ ภู่หลำ


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่
Shop product image!

นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
Shop product image!

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Shop product image!

นายเอนก นาวิกมูล


ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวรรณคดี
Shop product image!

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล


ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี
Shop product image!

Professor Masaaki MORIKAWA


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Shop product image!

Professor Patrick SORGELOOS


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Shop product image!

Professor Emeritus Masayoshi SATOH


ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
Shop product image!

นายนพพร นนทภา


ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวนศาสตร์
Shop product image!

นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา


ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่
Shop product image!

นายฉลาก โพธิ์สามต้น


ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย
Shop product image!

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีวเคมี
Shop product image!

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
Shop product image!

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Shop product image!

นายเปรม ณ สงขลา


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน
Shop product image!

นายพรชัย จุฑามาศ


ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการพืช
Shop product image!

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Shop product image!

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ประพฤติธรรม


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Shop product image!

รองศาสตราจารย์วิโรจ อิ่มพิทักษ์


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
Shop product image!

พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ


ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Shop product image!

สัตวแพทย์หญิง เกศินี ไกรครุฑรี


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์
Shop product image!

นายณรงค์ศักดิ์ โอรสธนากร


ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Shop product image!

นายดิสทัต โหตระกิตย์


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
Shop product image!

นายมนัส เจียรวนนท์


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
Shop product image!

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Shop product image!

รองศาสตราจารย์เอื้อมพร วีสมหมาย


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน
Shop product image!

Mr.Eric Gohet


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
Shop product image!

Professor Mamoru Kanzaki


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวนศาสตร์
Shop product image!

นางสาววาสนา กุญชรรัตน์


ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
Shop product image!

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Shop product image!

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน
Shop product image!

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Shop product image!

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
Shop product image!

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
Shop product image!

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่
Shop product image!

รองศาสตราจารย์วันทนา อยู่สุข


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
Shop product image!

รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
Shop product image!

รองศาสตราจารย์มนตรี ค้ำชู


ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
Shop product image!

นายสง่า ดามาพงษ์


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
Shop product image!

นายสุทธิพงษ์ สุริยะ


ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องที่ยว
Shop product image!

นางปราโมทย์ ชนะชัย


ปริญญาสาธารณาสุขศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Shop product image!

นายลักษณ์ วจนานวัช


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส่งเสริมการเกษตร) - เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะหลักการส่งเสริมการเกษตร และเป็นแบบอย่างในการบริหารด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร สังคม ชุมชนและประเทศชาติ เป็นผู้ริเริ่มนำหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมาใช้โดยเฉพาะการนำระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการสนับสนุนและสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรของไทยโดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้ ธ.ก.ส. เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาให้ชนบทมีความมั่นคง การจัดการที่ทันสมัยควบคู่กับการให้บริการอย่างอบอุ่น ทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนให้ดีขึ้น ตลอดจนได้ริเริ่มโครงการธนาคารชุมชน โครงการธนาคารโรงเรียน รวมทั้งการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถของผู้ทำการถ่ายทอดที่ต้องมีประสบการณ์จริง และผู้รับการถ่ายทอด คือเกษตรกรต้องมีความพร้อมและเต็มใจในการรับการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นด้วย

Shop product image!

นายพินิจ กังวานกิจ


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) - เป็นผู้เพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำสำเร็จคนแรกของประเทศไทย เนื่องจากมีแนวคิดในการเลี้ยงต้องพึ่งพาลูกพันธุ์ธรรมชาติ ถ้าสามารถผลิตได้เองในโรงเพาะฟักจะดีกว่ามาก ผู้คิดค้นวิธีการเร่งปลากะพงให้วางไข่โดยธรรมชาติแทนการฉีดฮอร์โมนแล้วรีดไข่ เป็นผู้เพาะพันธุ์ปลากะรัง (เก๋า) โดยวิธีผสมเทียมสำเร็จเป็นคนแรกของประเทศไทย ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มการเลี้ยงปลาทะเลในกระชังเป็นคนแรกของประเทศไทย  ด้านวิชาการยังได้ร่วมวางพื้นฐานด้านวิชาการ  ปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชา ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับ สถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ จากประสบการณ์จริงเพื่อผลิตนิสิตผู้รอบรู้ทั้งด้านวิชาการ ทักษะ ฝึกอบรมที่จะตอบสนองความต้องการของ นอกจากนี้ยังได้ร่วมพัฒนาธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในแนวทางที่เหมาะสม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ปลา และสัตว์น้ำอื่น ๆ ทั่วประเทศซึ่งเป็นการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป

Shop product image!

ดร.รอยล จิตรดอน


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) - ปัจจุบันเป็นเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และยังเป็นที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)  เป็นผู้มีผลงานและเกียรติประวัติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในอันดับต้นของประเทศไทย และเป็นบุคคลผู้ที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ โดยเป็นผู้ริเริ่มดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน จากการพัฒนาระบบที่เรียกว่า Weather 901 เพื่อส่งข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ทั้งในและต่างประเทศ ไปทูลเกล้าฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ทอดพระเนตร ด้วยระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทรงติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ ปริมาณฝน และทิศทางลมได้โดยตรง พระองค์ทรงใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้รัฐบาลและกรมชลประทาน เพื่อเตรียมการวางแผนรับมือช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ปัจจุบัน Weather 901 ได้ถูกพัฒนาจนเกิดเป็น “คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ” เปิดให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net และ Mobile Application ชื่อ ThaiWater เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศด้วยตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

ดร.รอยล  จิตรดอน ยังได้ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชน ตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักสำคัญ คือ การแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งควบคู่กัน ในการพัฒนาพื้นที่ในเขตชลประทานให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำ และพัฒนาโครงสร้างขนาดเล็กจัดการน้ำของชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน  ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยยุทธศาสตร์และมาตรการที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และนำมาบูรณาการการพัฒนาทั้งด้านน้ำ การเกษตรและพลังงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ที่สำคัญคือการดำเนินงานร่วมกันระหว่างชุมชนและเครือข่ายท้องถิ่น ทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดความสมดุล นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต โดยเข้าใจชุมชน เข้าใจธรรมชาติ และการมีแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผสานกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งบุคคลต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

Shop product image!

รศ.สมบัติ ขอทวีวัฒนา


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) - ผู้ทำหน้าที่สอนด้านกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตร และการออกแบบกระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์กึ่งอาหาร และทำการศึกษาวิจัยจนมีผลงานระดับชาติและนานาชาติ แต่งตำราและหนังสือ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย ทั้งยังสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง และยังได้พัฒนาวิทยาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ้อยและน้ำตาล ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะการควบคุมพัฒนามาตรฐานคุณภาพอ้อย การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานน้ำตาล ให้ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตของโรงงานน้ำตาลและนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของอ้อยและน้ำตาล เพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มการสร้างมาตรฐานวิชาชีพของอุตสาหกรรมน้ำตาลกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่ช่วยทำให้เกิดการพัฒนาช่างในโรงงาน้ำตาลให้มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลสูงขึ้น ทั้งยังเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลให้กับบุคลากรทั้งโรงงานน้ำตาล ฝ่ายไร่อ้อยและหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

Shop product image!

Professor Dr.Serge MORAND


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์) - เป็นอาจารย์นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อและสัตว์ฟันแทะที่มีผลต่อสุขภาพของคนและสัตว์  ได้ศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาวิวัฒนาการ และนิเวศวิทยาของสุขภาวะที่สัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพในโรคติดเชื้ออุบัติใหม่  โรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ โรคสัตว์สู่คน และการดื้อต่อสารต้านจุลชีพ การบูรณาการความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เชื่อมโยงกับความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อและสัตว์ฟันแทะ นิเวศวิทยาวิวัฒนาการและระบาดวิทยาในประเทศไทย ร่วมกับการศึกษาในประเทศอื่นๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้คาดการณ์สถานการณ์ด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมมาตรการป้องกันหรือเฝ้าระวังโรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นมีผลกระทบในวงกว้าง เช่น ไข้หวัดนก โรคฉี่หนู และโรคที่นำโดยสัตว์ฟันแทะ ซึ่งล้วนแต่เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมาก และยังไม่มีนักวิจัยไทยเริ่มต้นศึกษามาก่อน

Dr. Serge Morand  ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้ให้กับนักวิจัยไทยให้พัฒนาตนเองขึ้นมา ทั้งยังมีผลงานตีพิมพ์ผลการวิจัยระดับนานาชาติมากกว่า 20 เรื่อง นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และได้รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้กับนิสิตปริญญาโท-ปริญญาเอก โดยได้ประสานงานกับห้องปฏิบัติการในประเทศฝรั่งเศส สเปนและเยอรมัน  เพื่อให้นักเรียนไทยที่อยู่ในการดูแลได้ไปฝึกฝนเพิ่มพูนประสบการณ์ และได้สัมผัสการทำงานของนักวิจัยชั้นนำในต่างประเทศ ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันวิจัยชั้นนำในต่างประเทศ

Shop product image!

นายประภาส เตมียบุตร


ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - ผู้ก่อตั้งบริษัทเสาทิพย์ จำกัด และบริษัท เตมีย์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด ที่รับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงาน โกดังสินค้า ตลาด โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้กับภาครัฐ และเอกชน กว่า  40 ปี ได้ประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา อย่างสุจริต มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จนสามารถสร้างบริษัทได้เติบโตอย่างมั่นคง เป็นบุคคลสู้ชีวิต และเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  สามารถเรียนจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวัย 65 ปี นายประภาส เป็นผู้วางแผนและบริหารโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ด้วยความมานะอดทน ในการแก้ปัญหาที่พึงมีได้กับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ๆ ด้วยสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาใช้กับการทำงานด้านวิศวกรรมโยธาได้เป็นอย่างดี รวมทั้งได้บริจาคเงินเพื่อจัดตั้งกองทุน "วิศวกรรมโยธาภาคพิเศษ (2) กพส. ( 2551 ) โดยนายประภาส เตมียบุตร" ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยความรู้ความสามารถ ความมุ่งมั่น และการอุทิศตน จนสำเร็จในวิชาชีพกอปรกับความมีคุณธรรมอันเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวงการวิศวกรรมโยธามาอย่างต่อเนื่อง

Shop product image!

รศ. โกศล เจริญสม


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (กีฎวิทยา) - ข้าราชการบำนาญ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจำแนกแมลง และเป็นผู้บุกเบิกการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ และยังได้รวบรวมภาพถ่ายของแมลงที่ถ่ายด้วยตนเอง และจัดทำฐานข้อมูลของแมลงในประเทศไทย ฯลฯ

Shop product image!

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์การประมง) - องคมนตรี อดีตอธิบดีกรมประมง และนิสิตเก่าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นนักวิชาการที่มีความรอบรู้ด้านการประมง การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน และเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจถวายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทางด้านการประมงและด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯลฯ

Shop product image!

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) - ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักบริหารและนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ

Shop product image!

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) - เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม และนำมาปรับใช้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน บริหารคน และบริหารทรัพยากรแบบผสมผสาน อันก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน ฯลฯ

Shop product image!

นายอภัย จันทนจุลกะ


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สังคมศาสตร์) - ที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย บุคคลต้นแบบที่นำความรู้ความสามารถใน การพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการให้มุ่งเน้นทำงานด้วยความซื่อสัตย์และทุ่มเทเสียสละ โดยนำหลักวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการส่งผลให้การบริหารงานราชการมีประสิทธิภาพ และยังได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการจากปัญหาอุทกภัย

Shop product image!

ศ. ดร.ดอน คุ ลี


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) - อดีตอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ผู้ทุ่มเทและทำการวิจัยด้านการฟื้นฟูสภาพเสื่อมโทรมและการสร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะความร่วมมือในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมป่าไม้กับประเทศในอาเซียน และเกิดเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัยและเสริมสร้างสมรรถนะของนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นจำนวนมาก

Shop product image!

นายเชาวลิต สาดสมัย


ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารและพัฒนาสังคม) - นิสิตเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ครูเชาว์” ซึ่งมีความบกพร่องทางสติปัญญาและพิการทางสายตา เป็นบุคคลต้นแบบของครูที่ดี ที่มุ่งมั่นนำความรู้ความสามารถทำงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ในเขตเมืองที่ขาดโอกาส โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังที่สำคัญของชาติ ครูเชาว์เป็นครูอาสา สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8 ชุมชนบ้านปูน ใต้สะพานพระราม 8 โดยได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ทำให้เด็กและผู้ปกครองยอมรับและเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองทั้งด้านทัศนะ พฤติกรรม การเรียนหนังสือ เป็นต้น

Shop product image!

นายพิชัย เจริญธรรมรักษา


ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชไร่) - เกษตรกรให้ความสำคัญด้านข้าว เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชาวนาและผู้ที่สนใจในการเรียนรู้วิธีการทำนาที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยนำหลักวิชาการและประสบการณ์ในการทำนาที่มีประโยชน์จากชาวนามืออาชีพ ทั้งยังเป็นผู้พัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดแสดงพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทยในอดีต

Shop product image!

นายอำพล เสนาณรงค์


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) - ด้วยผลงาน ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่า และสนองงานด้านการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปลูกป่ากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การพัฒนาการเกษตรโดยวิธีการปรับปรุงบำรุงดิน ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรน้ำและการฟื้นฟูป่าไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลงานการเขียนบทความ หนังสือ และเอกสารวิชาการทางด้านป่าไม้ อาทิ ป่าไม้เขตร้อนชื้น (Tropical Rainforest)  โครงการพระราชดำริบางโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชในสภาพป่า เป็นต้น ผลงานวิชาการทางด้านป่าไม้ที่สำคัญอย่างยิ่งของ นายอำพล เสนาณรงค์ คือ การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ยางนา สนองพระราชปรารภพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการนำยางนาไปปลูกในบริเวณพระตำหนักจิตลดารโหฐาน เมื่อ พ.ศ.  2504 จนกระทั่งปัจจุบันกลายเป็นป่าสาธิตและมีต้นยางนามากกว่า 100 ต้น และริเริ่มโครงการและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านป่าไม้ ที่สำคัญได้แก่ “โครงการไม้ยางนา ราชาแห่งป่า เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา : จากป่าสู่วัง จากวังคืนสู่ป่าและไร่นาประชาไทย”

Shop product image!

ศ. วิทย์ ธารชลานุกิจ


ผู้บุกเบิกงานด้านการศึกษาและค้นคว้าวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของคณะประมงของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และค้นคว้าวิจัยจนสามารถเพาะพันธุ์ปลาจีนด้วยกรรมวิธีฉีดฮอร์โมนสำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย ทั้งได้พัฒนาการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ซึ่งในบางพื้นที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับที่ดินและแหล่งน้ำ โดยทดลองเลี้ยงปลาดุกในบ่อคอนกรีตกลมระบบน้ำหมุนเวียน เป็นการเริ่มต้นของการใช้อาหารเม็ดลอยน้ำเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ได้ทดลองเพาะขยายพันธุ์และศึกษาวิธีการเลี้ยงกบนา กบบูลฟร็อก และตะพาบน้ำ เป็นผลสำเร็จจนสามารถเผยแพร่ให้เป็นอาชีพของเกษตรกรและเป็นสินค้าส่งออกนำรายได้เข้าประเทศมาตลอดจนถึงปัจจุบัน  ผลงานวิจัยดังกล่าวช่วยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยให้ก้าวหน้า ลดการนำเข้าลูกพันธุ์ปลาจากต่างประเทศ ช่วยในการอนุรักษ์พันธุ์ปลา และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจของไทย และยังมีส่วนทำให้เกษตรกรมีโปรตีนจากปลาในราคาถูกใช้บริโภคในครัวเรือนด้วย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์อาร์ทีเมียแห่งชาติ หรือ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ในปัจจุบัน

Shop product image!

ศ. ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร) - ผลงานที่สำคัญ อาทิ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเพิ่มมูลค่าในสารผสมอาหารเชิงหน้าที่ (functional ingredients) ที่มาจากอาหารทะเล งานวิจัยที่เกี่ยวกับศาสตร์ด้านประสาทสัมผัส และการนำเทคนิคทางสถิติขั้นสูงมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเน้นการวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรพหุ เพื่อช่วยในการแปลผลข้อมูลทางประสาทสัมผัสและผลตอบรับจากผู้บริโภคที่มีความซับซ้อน มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ตำรา book chapters ทั้งยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การทำวิจัยร่วม และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งในประเทศไทย รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยของ หน่วยวิจัยทางประสาทสัมผัสและผู้บริโภคแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับต่างประเทศ และช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัสและการวิจัยผู้บริโภคของบุคลากรทั้งภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ผลงานการพัฒนาดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำองค์ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

Shop product image!

รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชสวน) - ผลงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลและการปฏิบัติดูแลรักษาไม้ผลให้ออกดอกติดผลอย่างมีคุณภาพดี และเกษตรกรได้นำไปปลูกจนประสบความสำเร็จ สร้างรายได้และความกินดีอยู่ดีให้เกษตรกร ตลอดจนได้พัฒนาสินค้าเกษตรส่งออกของประเทศไทย พัฒนาเทคนิควิธีการผลิตและปฏิบัติดูแลไม้ผลให้มีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับทั้งในแวดวงวิชาการและเกษตรกร อาทิ ได้ศึกษาการบังคับการออกดอกนอกฤดูของมะม่วงด้วยสารแพคโคลบิวทราโซลกับมะม่วงพันธุ์ต่าง ๆ และขบวนการทำให้ติดผลและผลเจริญถึงแก่เก็บเกี่ยวได้  ริเริ่มการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ในระยะผลชิด  4x4 เมตร  เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย รวมทั้งการจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายและบรรยายเผยแพร่ความรู้จนเกษตรกรสามารถพัฒนาการปลูกไม้ผล เช่น  มะม่วง  น้อยหน่า อาโวกาโด มะละกอ  และกล้วยไข่ เพื่อการค้าและการส่งออกได้ดี การคัดเลือกและแนะนำพันธุ์ไม้ผล เช่น น้อยหน่าเพชรปากช่อง มะละกอปากช่อง 1 และปากช่อง 2 ให้เกษตรกรผลิตและจำหน่าย ตลอดจนได้นำอาโวคาโดมาคัดเลือกและส่งเสริมบนพื้นที่โครงการหลวง นับเป็นบุคคลต้นแบบว่า “ครูผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ปัญญาด้านไม้ผล”

Shop product image!

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ


ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) - ผู้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและประเทศให้ทัดเทียมสากล และได้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกการใช้ฐานข้อมูลพจนานุกรม ริเริ่มการพัฒนาโครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   นำระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงเป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยและแลนไร้สายทั้งมหาวิทยาลัย นับเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ นับเป็นผู้มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาอย่างยาวนาน เป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้งสำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานระดับคณะตั้งแต่ พ.ศ. 2528 นอกจากนี้ยังมีผลงานตีพิมพ์งานวิจัย ผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และ การสื่อสาร มากกว่า 100 เรื่อง

Shop product image!

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดี้ (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร) - ผู้มีผลงานดีเด่นด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร โดยนำศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรมาใช้ในการบริหารรัฐกิจและการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงในหน่วยงานระดับชาติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆ ในระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลก บทบาทสำคัญในการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร และยังได้วางรากฐานการวิจัยและพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนรากฐานของหลากหลายทางชีวภาพ ได้ประยุกต์ใช้ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการรักษาและเพิ่มพูนฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของไทย เช่น การจ่ายค่าตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น

Shop product image!

นายสัตวแพทย์ จำเรือง พานเพียรศิลป์


ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์) - นักพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ที่นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ในด้านต่างๆ มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษาชีวิตและสุขภาพของสัตว์  ได้เอื้อเฟื้อโรงพยาบาลสัตว์ “เมืองชลสัตวรักษ์” เป็นแหล่งเรียนรู้ สถานที่ฝึกงานให้กับนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้การรักษาและช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถาและสุนัขจรจัดที่มีคนนำมารักษาที่คลินิก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และยังเป็นผู้ดำเนินการรณรงค์การทำหมันฟรีให้กับสุนัขและแมวในภาคตะวันออก รวมทั้งการประยุกต์หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือจากต่างประเทศที่มีราคาแพง ตลอดจนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และยังได้ทุ่มเทเวลาในการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ

Shop product image!

นายเกษม ศรมยุรา


ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสัตว์) - เกษตรกรผู้บุกเบิกของการเลี้ยงเป็ดไข่และยังส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ดไข่ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่บางเลน จ.นครปฐม และพัฒนาจนกลายเป็นฐานกำลังที่สำคัญในการประกอบธุรกิจด้านสัตว์ปีกให้ไข่และปลาน้ำจืดที่ครบวงจรรายใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศไทย จนปัจจุบันมีฟาร์มเป็ดไข่ระบบเปิดทั้งหมด 5 ฟาร์ม และเป็นผู้ผลิตไข่เป็ดรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ได้พัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่ทั้งหมดเป็นระบบฟาร์มปิดที่ทันสมัย จนปัจจุบันได้ตั้งบริษัทเกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่และไข่เป็ดและปลาน้ำจืดจำนวนมาก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานบริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด ทำหน้าที่บริหารธุรกิจในกิจการบริษัทในเครือรวม 11 บริษัท และได้สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ สถานที่ฝึกงานและศึกษาดูงานแก่นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาสัตวศาสตร์ และเป็นผู้หนึ่งที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่เพื่อการเรียนการสอนกรณีศึกษาด้านการจัดการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้แก่นิสิตปริญญาโทสาขาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน อย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาต่อยอดงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ให้สามารถนำไปผลิตจริงเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง

Shop product image!

นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน


ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต) - ผู้มีส่วนร่วมงานและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาเขต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต ทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์พิเศษสำหรับการเรียนการสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะด้านการเกษตร ชลประทาน การท่องเที่ยว และการพัฒนาชุมชน จากความรู้ความสามารถ ความทุ่มเท และอุทิศตนให้กับงานด้านต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนา ด้านวิชาการ ให้กับหลากหลายวงการจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ เช่น งานวิจัยการใช้น้ำบาดาลในระบบชลประทานแบบท่อในการปลูกมะเขือเทศ

Shop product image!

ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์


ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดินและปุ๋ยในระดับแนวหน้าของไทย และได้รับการยอมรับในระดับสากล มีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากมาย เช่น คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่ “ธรรมชาติของดินและปุ๋ย” เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจได้ง่าย และมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ได้สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกร ได้แก่ ชุดตรวจสอบ N P K ในดิน แบบรวดเร็ว ทำให้เกษตรกรวิเคราะห์ดินได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาเพียง 30 นาที จึงช่วยแก้ปัญหาที่หน่วยงานราชการไม่สามารถให้บริการตรวจดินแก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและทันเวลาเพาะปลูก นอกจากนี้ยังทำให้ประหยัดเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าชุดตรวจสอบ ซึ่งมีราคาแพงกว่ามาก

นอกจากนี้ อาจารย์ยังได้ปฏิรูปกระบวนการวิจัยของโครงการ ”การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที” นับเป็นนวัตกรรมอีกชิ้นหนึ่งที่พัฒนาต่อมาเป็น เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ทำให้ได้คำแนะนำปุ๋ยที่มีความแม่นยำสูงสำหรับข้าว ข้าวโพด และอ้อย (ภาคอีสาน) อีกทั้งสามารถนำระบบฐานข้อมูลจากการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์สำหรับการวิจัยในอนาคตได้

 
Shop product image!

นายเอนก ลิ่มศรีวิไล


นายเอนก ลิ่มศรีวิไล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  ผู้เป็นนักปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันได้ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันร่วมกับการปลูกทดสอบพันธุ์ในประเทศ ก่อนเผยแพร่สู่เกษตรกร โดยมีทีมวิจัยติดตามผลผลิตที่ได้ รวมทั้งให้คำแนะนำพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง โดยพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เกิดจากการพัฒนาที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรปลูกอยู่ในปัจจุบัน พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เกิดจากประสบการณ์ ของท่านที่สั่งสมมานั้น ปัจจุบันเกิดจากพ่อแม่พันธุ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ชื่อ “ปาล์มน้ำมันลูกผสม พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่า กระบี่ 1” จากความตั้งใจและใส่ใจในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี  ทำให้มีเกษตรกรที่สนใจและนำพันธุ์ไปปลูกทั่วประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา จนปัจุบันเกษตรกรได้นำไปปลูกกระจายในพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยพันธุ์ปาล์มน้ำมัน และ ได้รับความนิยมในหมู่ชาวสวนปาล์มน้ำมันทั่วประเทศ และถือเป็นพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่

 
Shop product image!

นาวาตรี วิชา ยุกตานนท์


นาวาตรี วิชา ยุกตานนท์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในวิชาการเดินเรือ ที่ได้ปฏิบัติงานในเรือทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศในตำแหน่งต่าง ๆ หลายตำแหน่งบนเรือ จนเป็นกัปตันเรือ ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในเรือของเรือหลายประเภท  จากประสบการณ์การเดินเรือไปทุก ๆ น่านน้ำในต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายปี และมีความรู้ความสามารถได้รับประกาศนียบัตรเกี่ยวกับวิชาชีพด้านการเดินเรือ เช่น Certificate of Competency class 1 Master Mariner จากประเทศไทย และของประเทศ Liberia และ Panama เป็นต้น และยังเป็นผู้ร่วมจัดตั้งวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือฉบับแรก โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี  2549 เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และร่วมปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ปี 2553 นอกจากนี้ยังได้จัดทำตำราเรียนในหัวข้อการเดินเรือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในสถาบันของรัฐ และเอกชนที่จัดการเรียนการสอนด้านการเดินเรือ เช่น ตำราพายุหมุนโซนร้อน คู่มือการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล  การต่อต้านโจรสลัดทะเลหลวง  การจัดทำและแปลเอกสารจรรยาบรรณเกี่ยวกับการปฏิบัติตนสำหรับบุคคลที่ทำงานบนเรือพาณิชย์

 
Shop product image!

รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต


รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากีฬาประเทศไทย ด้วยการพัฒนาวิชาชีพพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีความก้าวหน้า โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการกีฬาอย่างชัดเจน มีผลงานทั้งในด้านการริเริ่ม การส่งเสริม และผลักดัน ให้เกิดการพัฒนากีฬาทั้งในด้านของการวางแผนงาน การจัดองค์กร การจัดการบุคลากร การปฏิบัติ และการประเมิน ทำให้เกิดการพัฒนาในหลายมิติ รวมท้งผลงานเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรและสมาคมวิชาชีพด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการจัดการกีฬา เป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งภาควิชาพลศึกษาและจัดทำหลักสูตรการผลิตครูพลศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บุกเบิกและก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการกีฬา มีผลงานด้านการกีฬาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ และยังได้ริเริ่ม ส่งเสริม และผลักดันงานสตรีกับกีฬาให้กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซีย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการทำงานของท่านที่ได้ทุ่มเททำให้การศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของไทยในปัจจุบันได้เจริญเติบโต และขยายขอบเขตไปสู่องค์ความรู้ทางด้านการจัดการกีฬา และยังได้เปิดการเรียนการสอนในศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดการกีฬา ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งการจัดทำแผนการพัฒนากีฬา และใช้เป็นแนวทางในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการกีฬาของภูมิภาคอาเซียน

 
Shop product image!

นายปราโมทย์ ไม้กลัด


นายปราโมทย์ ไม้กลัด ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  ผู้พัฒนาแหล่งน้ำ งานเขื่อนและระบบส่งน้ำ งานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย งานด้านอุทกวิทยา และการจัดการทรัพยากรน้ำในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งงานที่กรมชลประทานตามแผนงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรวมถึงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงใช้สอยให้ทำงานสนองพระราชดำริมานานกว่า 20 ปี ยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการให้คำปรึกษา วางแผนการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อเกิดวิกฤตการณ์น้ำขึ้นตามภาคต่าง ๆ เช่น วิกฤตการณ์ภัยแล้ง วิกฤตการณ์อุทกภัย เป็นต้น รวมทั้งได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร ในสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำเกี่ยวกับการวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ การออกแบบเขื่อนดินและฝาย และวิชาอื่น ๆ เป็นประจำ โดยนำความรู้ความชำนาญเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งทุ่มเทเสียสละเวลาจนเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สถาบันการศึกษา สังคม และประเทศชาติ

 
Shop product image!

ศ.เลอสม สถาปิตานนท์


ศ.เลอสม สถาปิตานนท์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้มีความมุ่งมั่นในการเพาะบ่มนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รุ่นแล้วรุ่นเล่ามาโดยตลอดจนปัจจุบันด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนการเนื้อหาการออกแบบขั้นมูลฐานทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติกับนิสิตสถาปัตยกรรมในชั้นปีที่ 1 เป็นหลักด้วยเหตุที่ว่า การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ดีนั้นจำเป็นต้องเริ่มต้นที่รากฐานของความรู้เช่นเดียวกับการก่อสร้างบ้านหรืออาคารที่ต้องเริ่มต้นจากฐานรากเป็นสำคัญ รวมทั้งท่านได้ผลิตเอกสารตำราที่เป็นพื้นฐานการเรียนด้านสถาปัตยกรรมที่นอกจากจะใช้ประกอบการเรียนการสอนภายในคณะตนเองแล้ว ยังเป็นประโยชน์ยิ่งต่อนิสิต นักศึกษาสถาปัตยกรรมจากสถาบันอื่นๆ ที่มีความสนใจมากมาย และถูกนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบพื้นฐานของคณะสถาปัตยกรรมและคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอีกหลายแห่งทั่วประเทศ

ท่านเป็นต้นแบบของสถาปนิก นักวิชาการที่มีความสามารถและศักยภาพในการบริหารจัดการงานด้านการบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่อยู่อาศัย และการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยองค์ความรู้ด้านการออกแบบและสร้างสรรค์เป็นจำนวนมาก

 
Shop product image!

Professor Eric Dubreucq (อีริค ดูเบรค)


Professor Eric Dubreucq (อีริค ดูเบรค) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ผู้ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การทำวิจัยร่วม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผลักดันให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นจำนวนมาก นอกจากการเรียนการสอนแล้ว ศาสตราจารย์อีริค ดูเบรค ยังเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการศึกษารวมถึงสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง LipPolGreen- Asia Platform ซึ่งเป็น Platform ที่มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยทางด้านการใช้ประโยชน์จากชีวมวลด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Agropolis foundation ซึ่งนับเป็น Platform แรกที่ได้รับการสนับสนุนโดยแหล่งทุนจากยุโรปให้จัดตั้งในทวีปอื่น และยังเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างคุณประโยชน์ด้านวิชาการและ สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในแขนงต่างๆ ด้วยเกียรติคุณและผลงานดีเด่น

 
Shop product image!

นางนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้


นางนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา   ผู้ซึ่งได้ถ่ายทอดวิชาชีพด้านการปรุงอาหารและเคล็ดลับเกี่ยวกับอาหารไทยต้นตำรับและมีทักษะการทำอาหารไทยเป็นอย่างมาก จึงได้พัฒนาทักษะการทำอาหารไทยเมนูใหม่ ๆ โดยคงความเป็นรสชาติอาหารไทยอยู่  ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการก่อตั้งภัตตาคารบลูเอเลเฟ่นท์ ที่ให้บริการทั้งอาหารและเปิดสถาบันการถ่ายทอดความรู้เรื่องการประกอบอาหารไทย  และเป็นส่วนหนึ่งทำให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลกนางนูรอ โซ๊ะมณี สเต๊ปเป้ ได้ตั้งใจและมุ่งมั่นทำงานอย่างเสียสละคู่มากับสามีคือนายคาร์ล สเต๊ปเป้ ด้วยอุดมการณ์ของการอนุรักษ์องค์ประกอบต่าง ๆ ในธุรกิจอาหารไทย ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวง ได้เดินทางไปทั่วโลกในฐานะเชฟหญิงไทย เพื่อเผยแพร่อาหารและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งยังให้ความสำคัญของการอนุรักษ์อาหารไทยและการส่งเสริมอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก จึงได้ขยายสาขาไปในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้อาหารไทยแบบ high-end ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จัก และยังเป็นการยกฐานะและรูปแบบการบริการอาหารไทยในภัตตาคารชั้นสูงด้วย

 
Shop product image!

นายประสิทธิ์ ศรีสุขจร


นายประสิทธิ์ ศรีสุขจร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ผู้ค้นคว้าพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรหลากหลายประเภทให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย อาทิ ไถบุกเบิก 3 จาน ที่ใช้งานได้ดีในชุดดินกำแพงแสนและสภาพดินเหนียว พรวนเอนกประสงค์เพื่อการบำรุงรักษาตออ้อย ไถสับกลบวัชพืชและใบอ้อยซึ่งสามารถช่วยลดการเผาใบอ้อย ไถระเบิดดินดานทั้งแบบธรรมดาและแบบสั่น เพื่อลดการอัดแน่นของดิน เครื่องปลูกอ้อยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และพันธุ์อ้อยที่นิยมปลูกภายในประเทศ เครื่องใส่ปุ๋ย รถแทรกเตอร์ล้อสูงสำหรับบำรุงรักษาต้นอ้อย เครื่องปรับระดับผิวดินแบบติดตั้งด้านหน้าและด้านหลังรถแทรกเตอร์ เครื่องสูบน้ำใช้งานร่วมกับรถแทรกเตอร์ รถเทรลเลอร์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ แบบจานหมุนคานหน้าความเร็วสูง เครื่องตัดอ้อยต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ เครื่องคีบอ้อยต่อพ่วงรถตักดินล้อยาง และยังเป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ นวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนเทคนิคการจัดการโลจิสติกส์เกษตรมาประยุกต์ใช้ ซึ่งล้วนได้รับการยอมรับจากเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลจากทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี