ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร


นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการศึกษา

 • Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) University of Glasgow, สหราชอาณาจักร
 • Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) (First Class Hons.) University of Glasgow, สหราชอาณาจักร

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 • ประธานกรรมการมูลนิธิครูเจ้าฟ้า
 • กรรมการในคณะกรรมการสภากาชาดไทย
 • กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี