นายกฤษฎา บุณยสมิต


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
   

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • อัยการอาวุโส ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

 • อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ สำนักอัยการสูงสุด
 • อัยการพิเศษประจำกรม ปฏิบัติราชการในหน้าที่ รองเลขานุการอัยการสูงสุด
 • อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 3 สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
 • อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 3
 • รองอธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด