ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา


รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • รองอธิการบดีกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์