นายอนันต์ สุวรรณรัตน์


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชไร่) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

  • ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • อธิบดีกรมการข้าว
  • อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
  • อธิบดีกรมหม่อนไหม