ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Educational Administration) University of Colorado, สหรัฐอเมริกา
  • Master of Arts (Educational Psychology) University of Colorado, สหรัฐอเมริกา
  • การศึกษาบัณฑิต (การสอนมัยธยมศึกษา) วิทยาลัยการศึกษา บางแสน

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • กรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อาจารย์พิเศษ สาขาการพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่ปรึกษา บริษัท เวิร์คพอยท์ เอนเทอร์เมนท์ จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

  • ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ (ทรัพยากรบุคคล) บริษัท โรบินสันกรุ๊ปออฟคัมปะนี จำกัด
  • อาจารย์พิเศษ วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม กองทัพอากาศสหรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา