ศ.ดร.กฤษณะ สาคริก


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • Dr.rer.nat. (Computational Chemistry) University of Innsbruck, สาธารณรัฐออสเตรีย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีเชิงฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทกรรมการสภาวิชาการ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

 • คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
 • อนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี