นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรรมการสภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 • ประธานคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 • ประธานกรรมการบริหารและกรรมการอำนวยการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย (บชท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 • กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
 • กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

 • รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
 • กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย