พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๗ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Senior International Defense Management Course DRMI, สหรัฐอเมริกา
 • International Defense Management Course DRMEC, สหรัฐอเมริกา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • สมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิ
 • กรรมการ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ
 • กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย       
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย         
 • รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย