ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Plant Ecology) Michigan State University, สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  
 • กรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • กรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ