รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • Doctor of Engineering (Fermentation Technology) Hiroshima University, ญี่ปุ่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • ผู้จัดการสำนักงานบริหารแผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการอำนวยการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

 • นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์     
 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)   
 • กรรมการบริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)     
 • นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย     
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์