ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • Doctor of Philosophy (Plant Breeding) Cornell University, สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง International Center for Tropical Agriculture, สาธารณรัฐโคลอมเบีย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • นายกสมาคมวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

 • อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  
 • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 • คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์