ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม


คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

- คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์