ผศ.นสพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ


ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

  • รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
  • รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน