ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • Doctor of Philosophy (Economics) University of Georgia, สหรัฐอเมริกา
 • Master of Science (Economics) Louisiana State University, สหรัฐอเมริกา
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

 • อาจารย์ประจำของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นักวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจของธนาคารโลก (ประจำกรุงเทพฯ)