นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์


ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

  • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  • พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  • ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร