ศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ


คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ประวัติการศึกษา

- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารศาสตร์) โรงเรียนนายเรืออากาศ

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

- รองศาสตรจารย์สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

- อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
- หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์