รศ.ยืน ภู่วรวรรณ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Industrial Engineering) Asian Institute of Technology (AIT)
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

  • รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช