ศ.เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์


อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Agronomy) University of Illinois, สหรัฐอเมริกา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน 

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร