รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

  • Master of Arts (Economics) University of Washington, สหรัฐอเมริกา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

  • อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะกรรมการในคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี