รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์


8 เมษายน 2558 – 11 เมษายน 2560

วัน/เดือน/ปีเกิด 26 กันยายน 2489
สถานภาพ สมรส ภรรยา ดร.สุปราณี อิ่มพิทักษ์
บุตร / ธิดา

นางสาววริศรา อิ่มพิทักษ์ อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวศุภารีย์ อิ่มพิทักษ์ อาจารย์ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบัน

2537

ปริญญาบัตรหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 36

2518-2522

ปริญญาเอก (Ph.D.) University of Florida

2512-2515

ปริญญาโท (M.S.) Oregon State University

2508 - 2511

ปริญญาตรี ( เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2499 - 2507

มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒประสานมิตร

2495 - 2498

ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบาง

การดำรงตำแหน่งอาจารย์และผู้บริหาร

2558

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28

2557

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2549 -2557

ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2545 - 2549

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2544

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต และประธานที่ปรึกษาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

กันยายน 2543 - กรกฎาคม 2544

รองอธิการบดีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครและรักษาการราชการรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต

มิถุนายน 2543 - สิงหาคม 2543

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มก. และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

พฤษภาคม 2539 - 8 มิถุนายน 2541

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้ง มก. ฉกส.

2537 - 2539

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มก.

2533 - 2537

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

2531 - 2533

หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

2529 - 2531

ผู้ช่วยคณบดีคณะเกษตร ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

2522 - 2529

หัวหน้าฝ่ายประยุกต์งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ แห่ง มก.

2517

อาจารย์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

ประสบการณ์บริหารและวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งในมหาวิทยาลัย

2544

เป็นรองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งหอประวัติ มก.

2543 - 2544

เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

2543

เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

2543

เป็นกรรมการและเลขานุการที่ประชุมคณบดี

2543

เป็นประธานคณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2539 - 2542

เป็นที่ปรึกษากรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2539 - 2543

เป็นประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

2539 - 2543

เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

2538 - 2539

เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2537 - 2539

เป็นประธานคณะทำงานวางแผนด้านกายภาพ มหาวิทยาลัย

2537 - 2539

เป็นรองประธานกรรมการติดตามและประสานงานพัฒนามหาวิทยาลัย

2535 - 2538

เป็นกรรมการประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัย

2535 - 2537

เป็นกรรมการพัฒนาทางกายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2535 - 2537

เป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2533-2539

เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2533-2537

เป็นกรรมการสาขาผลผลิตเกษตร โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ( NRCT - JSPS)

2533-2537

เป็นผู้จัดการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาลญี่ปุ่น( JICA)

2533-2537

เป็นประธานกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2529-2533

เป็นรองประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2525-2529

เป็นกรรมการและผู้จัดการหนังสือวิทยาสารเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์บริหารและวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนราชการภายนอก

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานราชการหลายแห่งด้วยกัน เช่น สถาบันอุดมศึกษา กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

แนวคิดและหลักที่ใช้ในการบริหารงานในขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดี

แนวคิดในการการทำงานของอธิการบดีมีด้วยกัน 4 ข้อก็คือ

1. Wind of Change คือต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์

2. Current issues คือต้องมองปัจจุบันไปในอนาคต ในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต้องให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

3. Core body คือการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการที่จะต้องหาคนมาเป็นหลัก และประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ

4. Surgery for Jumping การทำงานแบบก้าวกระโดด คือการต้องยอมปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างเต็มที่

หลักปฏิบัติที่ใช้ในการทำงาน ก็คือ พรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในทำงาน และความพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และนอกจากนี้อธิการบดียังนำหลักธรรมะ ของ พระประยุทธ์ ปยุตโต , หลวงปู่มั่น และท่านพุทธทาสภิกขุ เป็นหลักยึดในการปฏิบัติ

ผลงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ผลงานในระหว่างท่านดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีมีด้วยกันหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเทิดพระเกียรติราชวงศ์ไทย การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานิสิต การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยในหลายๆด้าน อย่างเช่น การจัดสร้างอาคารการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 60 ปี , การจัดสร้างอาคารการเรียนรู้สำนักหอสมุด ( อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ) , การจัดสร้างหออนุสรณ์ 60 ปี และการจัดสร้างแคปซูลเวลา ( Time Capsule ) เป็นต้น

• การจัดสร้างสระสุวรรณชาด

"สระสุวรรณชาด" นั้นเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่มีต่ออธิการบดีโดยตรง ที่ต้องการจะให้สัตว์ที่ป่วยได้มีที่ไว้ออกกำลังกายโดยการใช้ ธาราบำบัด พระองค์ท่านจึงได้รับสั่งให้อธิการบดีไปที่ม.เกษตรศาสตร์ โดยใช้เงินของคุณทองแดง และให้คุณทองแดงไปเป็นผู้เปิด โดยให้งบประมาณ 2 ล้านบาท ในระยะเวลา 2 เดือน ( พิธีเปิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดสระ "สระสุวรรณชาด" วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2548)

• การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

ท่านถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 เริ่มเนื่องจากรัฐบาลมีโครงการที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคเป็นวิทยาเขตที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ เลขที่ 59 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในพื้นที่การศึกษา 4000 ไร่ และมีพื้นที่วิจัยบริเวณอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 700 ไร่ โดยได้รับมอบหมายให้ไปดูแล จัดหาสถานที่ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย และจัดสร้างอาคารเรียน พัฒนาภูมิทัศน์ เตรียมหลักสูตรและอาจารย์ในการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากทางจังหวัดสกลนครเป็นอย่างดี

ในปี พ.ศ. 2538 เริ่มเตรียมโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก. ฉกส.

ปี พ.ศ. 2539 เริ่มรับนิสิตรุ่นที่ 1 และ เริ่มก่อสร้าง

ปี พ.ศ. 2543 ได้เริ่มรับนิสิตไปเรียนที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร อย่างจริงจัง โดยนับเป็นนิสิตรุ่นแรกที่ได้เรียนที่ จ. สกลนคร และนับเป็นรุ่นที่ 1

ปี พ.ศ. 2547 ได้มีพิธีเปิดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อย่างเป็นทางการ