นายสวัสดิ์ มหาผล


10 กุมภาพันธ์ 2502 – 26 สิงหาคม 2502

นายสวัสดิ์ มหาผล เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2454 ที่จังหวัดศรีสะเกษ

การศึกษา นายสวัสดิ์ มหาผล สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม 6 จากโรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล ระดับเตรียมอุดมศึกษา (มัธยม 8) จากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ต่อมาสอบได้รับทุนไปศึกษาวิชาการป่าไม้ที่โรงเรียนป่าไม้ เมืองปินมานา ประเทศพม่า ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ชั้นสูงเทียบเท่าปริญญาตรี

การรับราชการ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วกลับมารับราชการในกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรฯ พ.ศ. 2475 เป็นผู้ช่วยนายด่านป่าไม้อำเภอปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2476 เป็นป่าไม้จังหวัดสุโขทัย และเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยวนศาสตร์ จังหวัดแพร่ ต่อมาได้รับเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามลำดับคือ เป็นป่าไม้เขตจังหวัดลำปาง (พ.ศ. 2486-2493) ประจำกรมป่าไม้กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2493-2496) เป็นข้าหลวงตรวจการป่าไม้ภาคเหนือ (พ.ศ. 2496) และลาออกจากราชการกรมป่าไม้

เมื่อลาออกจากราชการแล้ว ได้ไปปฏิบัติงานในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในตำแหน่งผู้จัดการแผนกไม้สัก ปฏิบัติงานที่จังหวัดลำปาง (พ.ศ. 2496-2502)

ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี นายสวัสดิ์ มหาผล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2502 และพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2502 รวมระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ 6 เดือน 16 วัน

ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร นายสวัสดิ์ มหาผล จึงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2502 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2502 นับเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 16

นายสวัสดิ์ มหาผล ได้สมรสกับนางมณีพรรณ (บัณฑุวงศ์) มหาผล