รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร


ประธานกรรมการวิชาการ

ประวัติการศึกษา

  • D.Sc. (Silviculture) University of Helsinki, Finland
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  • รองคณบดีคณะวนศาสตร์ 
  • ผู้อำนวยการศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป