ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม


รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ประวัติการศึกษา

  • D.Agr. (Forest Engineering) Tokyo University of Agriculture And Technology, Japan
  • M.S. (Forest Engineering) State University of New York, U.S.A.
  • วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

  • รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
  • คณบดีคณะวนศาสตร์
  • รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกิจการพิเศษ คณะวนศาสตร์