นางพงศ์พงา เนตรหาญ


นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ริกา
  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม