รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน


คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ประวัติการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Civil Engineering) Colorado State University, สหรัฐอเมริกา
  • Master of Science (Irrigation Engineering) University of Southampton, สหราชอาณาจักร
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • รักษาการหัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตร

 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

  • รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน