รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย


คณบดีคณะเกษตร

ประวัติการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปรับปรุงพันธุ์พืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

- คณบดีคณะเกษตร