รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน - Knowledge of the Land

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์ แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินอยู่ดีของชาติ