โครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการรายงานความก้าวหน้าในการบริหารงาน ของผู้บริหารส่วนงาน ปี พ.ศ. 2563

กำหนดการรายงานความก้าวหน้าในการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงาน ปี พ.ศ. 2563

การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร

การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร

รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายงานความคืบหน้าการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายงานความคืบหน้าการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายงานความคืบหน้าการสรรหากรรมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานความคืบหน้าการสรรหากรรมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

สารนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในโอกาสที่กระผมและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับพระมหา กรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรรมการ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้ดำเนินงานร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ประเภทผู้บริหาร ประเภทคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์โดยตำแหน่งมาครบ ๑ ปีเต็ม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สานต่อภารกิจ ของสภามหาวิทยาลัยชุดก่อนหน้านี้ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับคณบดีและ ผู้อำนวยการสำนัก ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวทาง การสร้างความมีส่วนร่วมของประชาคมในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเยี่ยมส่วนงานต่าง ๆ ในทุก วิทยาเขต เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรค รวมถึง ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งภายใต้ความร่วมมืออย่างดียิ่งของทุกส่วนงานและบุคลากร ทุกฝ่าย ได้มีส่วนสร้างสรรค์ความคิดความเข้าใจร่วมกัน ในขณะที่สภามหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ มาอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลงานด้านการบริหารงานประจำในความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาเป็นหลัก ตามรายงานผลการดำเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะ ๙ เดือน เมษายน-ธันวาคม ๒๕๖๐ (เก้าเดือน ก้าวหน้า)

การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “Disruptive Technology in University: ความพร้อมในการรับมือกับการปฏิรูปการสอนของมหาวิทยาลัยไทย” ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล” โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงานด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การปรับทิศทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Load More