แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองอธิการบดี

การประเมินตนเองตามอำนาจหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประเมินตนเองตามอำนาจหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ - เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

โครงการพัฒนากรอบการประเมินผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนากรอบการประเมินผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการรายงานความก้าวหน้าในการบริหารงาน ของผู้บริหารส่วนงาน ปี พ.ศ. 2563

กำหนดการรายงานความก้าวหน้าในการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงาน ปี พ.ศ. 2563

รายงานความคืบหน้าการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายงานความคืบหน้าการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายงานความคืบหน้าการสรรหากรรมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานความคืบหน้าการสรรหากรรมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “Disruptive Technology in University: ความพร้อมในการรับมือกับการปฏิรูปการสอนของมหาวิทยาลัยไทย” ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล” โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงานด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การปรับทิศทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Load More