แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน พ.ศ. 2563 และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

 

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รูปอื่น ๆ เพิ่มเติม