การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “Disruptive Technology in University: ความพร้อมในการรับมือกับการปฏิรูปการสอนของมหาวิทยาลัยไทย” ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล” โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงานด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รูปอื่น ๆ เพิ่มเติม