การรับสมัครและอำนวยการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

การรับสมัครและอำนวยการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

 

สัมภาษณ์พิเศษ เรื่องการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ครั้งนี้ มีการลงคะแนนล่วงหน้า ***
https://youtu.be/L6yQ6SH6SBI    <-------  กดเข้าชม
.
วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (วันลงคะแนนล่วงหน้า)
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ( วันลงคะแนนเลือก)
เวลา 09.00 - 15.00 น. ( ไม่พักเที่ยง) ณ หน่วยเลือกตั้ง
.
ขอเชิญบุคลากรมก.ไปใช้สิทธิเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ
เลือกได้ 3 ท่าน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เลือกได้ 1 ท่าน
.
หน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการที่กำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย
เราไม่ได้เลือกผู้บริหาร เราเลือกผู้กำหนดนโยบาย
ในรอบ 3 ปี ท่านมีโอกาสเลือกแค่ครั้งเดียว
.
จัดทำโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รูปอื่น ๆ เพิ่มเติม